Uit de kerkenraad

Pastoraat

Zo nu en dan klinkt de vraag hoe eigenlijk het pastoraat in de gemeente is georganiseerd. Daarvan moet allereerst gezegd worden dat pastoraat een zaak is van de hele gemeente. Zij weet zich opgeroepen en aangespoord tot omzien naar elkaar. Met name naar wie zwak is, wiens stem niet wordt gehoord of wie zich voor langere of kortere tijd in de crisis van zijn bestaan bevindt. De organisatie van het pastoraat is toevertrouwd aan het consistorie. Ook alweer zo’n oud en weliswaar mooi woord maar daarom misschien vandaag wat van zijn betekenis beroofd. Concreet is dit de vergadering van de predikant en de twee pastorale ouderlingen (waarvan op dit moment helaas één vacature is), en een kring van contactpersonen. Wij komen eenmaal in de twee maanden bij elkaar waarbij wij de pastorale stand van zaken doorspreken, een voorstel doen naar wie de bloemen in de kerk zouden kunnen gaan, met regelmaat over actuele zaken spreken of elkaar adviseren over de vragen die wij rondom pastorale gesprekken hebben. Ook coördineren wij concrete acties, zoals afgelopen seizoen het raadplegen van leeftijdscategorieen in de gemeente, wat hun behoeften zijn en wat zij mogelijk georganiseerd zouden willen zien wat er nog niet is. Daarmee gaan wij dit seizoen, met steeds jeugdiger gemeenteleden, onverdroten verder.

Regelmatig komt het voor dat iemand aandacht wil vragen voor een ander omdat bijvoorbeeld hem of haar iets ter ore is gekomen. Schroomt u dan niet om contact te leggen met uw predikant per mail of per telefoon. Liever hoort hij het nog eens dan dat hij van niets weet. Bovendien kan hij dan in het consistorie overleggen hoe met deze informatie wordt omgegaan en wie contact zal leggen. Werp op dat gebied alle schroom van u af. U helpt er het consistorie enorm mee.

Evert Jan de Wijer